Техническая поддержка:
 • (098)253-67-02
 • (098)253-67-03
Абонентский отдел:
 • (067)511-60-09
 • (093)974-46-06
Публичный договор
Додаток№1 - Специфікація телекомунікаційних послуг

 1. Основні поняття та визначення
 2. Предмет Договору
 3. Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг
 4. Порядок і умови оплати
 5. Права та обов'язки Абонента
 6. Права та обов'язки Оператора
 7. Відповідальність сторін
 8. Розгляд звернень Абонентів та порядок вирішення суперечок
 9. Строк дії та зміна умов Договору
 10. Місцезнаходження НКРЗ та ДІЗ
 11. Місцезнаходження та банківські реквізити Оператора

  
ОПЕРАТОР: Фізична особа-підприємець Старух Вадим Володимирович в особі Старух В.В., яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ВОЗ № 969458 від 06.04.2012 та включена до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій Рішенням НКРЗ № 387 від 02 серпня 2012  року за №2713, на підставі Ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв’язку України серії АВ № 500824 від 08.12.2009 року, керуючись Законом України «Про телекомунікації», "Про  захист персональних даних", "Про  захист прав споживачів", Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України №720 від 09.08.2005 р., ст. 641 Цивільного кодексу України, публічно пропонує можливість отримання телекомунікаційних послуг, для чого публікує даний Публічний договір №1 (далі - Договір) про наступне:
Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача, до телекомунікаційної мережі Оператора.
Абонентна плата - фіксований платіж, який встановлює Оператор для Абонентів за отримання телекомунікаційних послуг.
Абонентський ввід - частина телекомунікаційної мережі від розподільної коробки Оператора або від кінцевого лінійно-кабельного пристрою Оператора у будинку (приміщенні) до точки підключення кінцевого обладнання.
Заява на приєднання до публічного договору - це документ, яким фізична особа (споживач) підтверджує факт прийняття публічної пропозиції про приєднання до Договору, ознайомлений з його змістом та погоджується з його умовами.
Заявка Абонента - звернення Абонента до представника Оператора для замовлення додаткових послуг, пов’язаних з виконанням умов Договору.
Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
Кінцеве обладнання - обладнання, яке належить Абоненту або використовується Абонентом, призначене для з'єднання з телекомунікаційною мережею Оператора з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп'ютер, модем тощо).
Мережа - технологічна система Оператора, призначена для передачі по лініях зв'язку інформації, доступ до якої здійснюється з використанням засобів обчислювальної техніки.
Місце надання послуг - конкретно зазначена у Заяві адреса, за якою Абонент бажає отримувати Послуги з доступу до Інтернет.
Оператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.
Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу або фізичну особу - підприємця, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Підключення (відключення) кінцевого обладнання – з’єднання (від'єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі Оператора.
Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи кінцевого обладнання в Інтернет .
Припинення надання послуг - припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням Абонентського вводу, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором.
Споживач телекомунікаційних послуг (далі Споживач) - фізична особа, яка замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб.
Сторони - разом іменовані Оператор та Абонент.
Тарифний план - сукупність технічних та вартісних параметрів Послуг.
Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів, телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по  радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.
Телекомунікаційна послуга (далі Послуга- продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.
IР-адреса - унікальне цифрове зазначення кінцевого обладнання (комп'ютера, модема тощо), підключеного до Мережі, що привласнюється Оператором, та є ідентифікатором даного кінцевого обладнання.
 
2.1. Оператор надає Абоненту замовлені телекомунікаційні послуги за умов технічної можливості у Оператора надання таких послуг та своєчасної їх оплати Абонентом.
2.2. Телекомунікаційні послуги надаються на території м.Днiпродзержинська та в оточуючих селах.          
2.3. Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові.
2.4. Основними телекомунікаційними послугами є:
- підключення кінцевого обладнання до Мережі;
- послуги з доступу до Інтернет.
2.5. Додатковими послугами є:
- налагодження кінцевого обладнання;
- заміна, ремонт або монтаж (демонтаж) абонентського вводу;
- перенесення точки підключення кінцевого обладнання;
- перевірка технічного стану абонентського вводу;
- інші послуги, що може надавати Оператор Абоненту в межах цього Договору.
2.6. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів та споживачів шляхом його розміщення (публікації):
- у куточках споживачів Абонентських відділів Оператора (постійно доступний для ознайомлення).
 
3.1. Телекомунікаційні послуги надаються відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Умови надання телекомунікаційних послуг:
- наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленої послуги;
- ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;
- оформлення Абонентом письмової Заяви про приєднання до Публічного договору (далі - Заява) із зазначенням замовленої швидкості доступу до Інтернет та вартості Послуг;
- оплати замовленої Абонентом телекомунікаційної послуги за перший місяць користування послугами на розрахунковий рахунок Оператора;
- оплата за підключення до Мережі Оператора.
3.3. Для отримання телекомунікаційних послуг застосовується кінцеве обладнання Абонента, а при необхідності, Оператор реалізує Абоненту обладнання для доступу до Мережі, вартість якого варіюється в залежності від комплектації.                        
3.4. Підключення кінцевого обладнання до Мережі та надання додаткових послуг здійснюється за умови їх оплати згідно з тарифами Оператора.
3.5. Підключення кінцевого обладнання до Мережі здійснюється протягом робочого тижня, як правило, за безпосередньої присутності Абонента у погоджений з ним день і час з 9.00 до 17.00.
3.6. Оператор під час підключення кінцевого обладнання до Мережі надає Абоненту логін та пароль для доступу до Мережі.
3.7. Абонентський ввід та кінцеве обладнання повинні відповідати технічним нормам для надання послуги доступу до Інтернет. Оператор при здійсненні підключення кінцевого обладнання Абонента повинен забезпечити перевірку справності та відповідності абонентського вводу технічним нормам.
3.8. Факт підключення кінцевого обладнання до Мережі (початку надання телекомунікаційної послуги) фіксується технічними можливостями Оператора, яким Абонент довіряє та з даними якого погоджується .
3.9. Абонент є кінцевим користувачем і не має права розповсюджувати отримані Послуги за межами Місця надання послуг. Абонент може мати декілька Місць надання послуг, за умов подання Заяви на приєднання до Договору по кожному з Місць надання послуг.
3.10. Технічний супровід надання послуг Оператор здійснює щодня з 9.00 до 21.00, а в екстрених випадках - цілодобово, у наступному обсязі:
- безкоштовне обслуговування обладнання, яке було реалізоване Оператором    Абоненту, протягом дії гарантійного терміну на дане устаткування, за винятком виходу його з ладу з вини Абонента;
- платне технічне обслуговування обладнання і локальної мережі Абонента при виході їх з ладу;
- моніторинг якості комунікацій віддалено чи з виїздом на Місце надання послуг за    заявкою Абонента, при виникненні в нього перебоїв доступу до Мережі;
- консультації по розвитку інфраструктури мережі Абонента.
3.11. Планові профілактичні перерви, а також випадки короткочасних перерв тривалістю менше 30 хвилин кожна і загальною тривалістю до однієї доби на місяць, не вважаються перервами в наданні послуг.
3.12. Про зміну переліку, змісту, вартості та умов надання телекомунікаційних послуг Оператор повинен повідомити Абонентів не менше ніж за сім днів, шляхом опублікування даної інформації на офіційному сайті Оператора. Ця вимога не поширюється на випадки, коли зміни не залежать від Оператора і не можуть бути ним передбачені.
3.13. Скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг Абоненту здійснюється Оператором у разі порушення Абонентом умов цього Договору, а також в інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
3.14. Оперативна взаємодія сторін протягом дії даного Договору забезпечується представниками технічних служб Оператора та Абонента.
3.15. Абонент повідомлений та погоджується з тим, що інформація про нього, в тому числі така, що може бути кваліфікована як персональні дані, буде внесена до бази даних Оператора. Підписавши Заяву про приєднання до договору, Абонент вважається таким, що повідомлений про свої права згідно Закону України “Про захист персональних даних” та про включення своїх персональних даних до баз персональних даних Оператора. Абонент погоджується з тим, що надає Оператору право на використання своїх персональних даних відповідно до статутної мети діяльності останнього.
 
4.1. Телекомунікаційні послуги надаються за плату.
4.2. Розміри плати за основні та додаткові телекомунікаційні послуги встановлюються Оператором самостійно та зазначені на офіційному веб-сайті або в особистому кабінеті користувача.
4.3. В окремих випадках розмір плати може змінюватися в залежності від Місця та технічних умов надання послуг.
4.4. Вартість робіт та послуг, наданих Оператором, враховується на підставі Заяви Абонента та обраного Тарифного плану.
4.5. Форма оплати - авансова. Абонент здійснює передплату Послуг Оператора, виходячи зі своїх потреб у них, у відповідності з розміром тарифного плану, обраного Абонентом та зазначеного ним у Заяві, або згідно рахунку, який виставляється Оператором на запит Абонента.
4.6. Перша передплата проводиться Абонентом протягом 3-х банківських днів з моменту надання Оператору заяви про приєднання до Договору, а в подальшому по мірі використання попередньої оплати. Абонент зобов'язаний самостійно слідкувати за своєчасним внесенням необхідних авансових платежів, які повинні мати розмір не менше розміру Абонентної плати згідно обраного Абонентом тарифного плану. Фактом оплати послуг вважається фактичне надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Оператора.
4.7. При здійсненні платежу Абонент повинен у розділі "Призначення платежу", в платіжному документі вказувати персональний платіжний код або посилатися на номер Заяви про приєднання до Договору, який присвоюється Оператором при її поданні. Абонент самостійно несе відповідальність за вірність внесених ним платежів.
4.8. Оплата додаткових Послуг Абонентом здійснюється на розрахунковий рахунок Оператора.
4.9. Оператор без додаткової оплати в разі потреби надає Абоненту одну поштову скриньку.
4.10. Сума щомісячної оплати за послуги не зменшується у випадку планових профілактичних перерв, а також випадків короткочасних перерв тривалістю менше 30 хвилин кожен і загальна тривалість до однієї доби на місяць. За перевищений час проводиться перерахунок Абонентної плати.
4.11. Послуги надаються лише при оплаті Абонентної плати.
4.12. При зміні цінової і податкової політики України в області зв'язку і доступу в Інтернет у бік збільшення чи введення додаткових обов'язкових тарифів і зборів, Оператор залишає за собою право змінювати вартість наданих послуг, повідомивши про це не менше ніж за 7 (сім) днів шляхом опублікування нових тарифів на офіційному сайті Оператора.
 
5.1. Абонент має право:
1) на вибір виду та кількості телекомунікаційних послуг;
2) на безоплатне отримання від Оператора вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку надання телекомунікаційних послуг;
3) на своєчасне і якісне одержання телекомунікаційних послуг;
4) на пред'явлення представниками Оператора службового посвідчення;
5) на подання Оператору Заявки про надання необхідних додаткових послуг;
6) на відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, визначеному Договором;
7) за вимогою повернути від Оператора невикористану частку коштів у разі відмови від передплачених телекомунікаційних Послуг, за виключенням випадків несвоєчасного попередження Оператора про призупинення надання Послуг або відмову від передплачених Послуг;
8) на оскарження неправомірних дій Оператора шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів;
9) на відмову від оплати телекомунікаційної послуги, яка не замовлялася;
10) призупинити споживання послуг за даним Договором не менше ніж на 1 (один) місяць та не більше ніж на 3 (три) місяці, завчасно сповістивши про своє бажання Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення адресату чи передачею письмової заяви уповноваженому представнику Оператора. Після закінчення встановленого строку, Абоненту без повідомлення продовжують надаватися послуги за Договором. Зазначене право надається не частіше 1 (одного) разу на рік;
11) не частіше одного разу на один календарний місяць змінити тарифний план, завчасно сповістивши Оператора про своє бажання підписаним листом із зазначенням нового тарифного плану або самостійно в особистому кабінеті користувача;
12) на перерахунок абонентської плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, профілактичних робіт, що призвело до припинення надання телекомунікаційних послуг відповідно до п. 6 ст. 40 Закону України "Про телекомунікаційні послуги". Перераховані кошти заліковуються Абоненту на особистий рахунок у якості передплати за Послуги;
13) на вимогу безоплатно отримувати від Оператора рахунки за отримані Послуги;
14) отримувати пільги, які надаються з дня звернення Абонента та пред'явленням ним документів, що засвідчують право на пільги, відповідно до законодавства України;
15) на інші права, передбачені чинним законодавством України.
5.2. Абонент зобов'язується:
1) після прийняття робіт з підключення кінцевого обладнання до Мережі, не передавати третім особам логін та пароль, які були надані Оператором;
2) не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;
3) не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам;
4) не допускати використання кінцевого обладнання та абонентських вводів для надання телекомунікаційних послуг третім особам;
5) виконувати умови цього Договору, у тому числі своєчасно оплачувати замовлені ним телекомунікаційні послуги;
6) повідомляти на запит Оператора інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання телекомунікаційних послуг;
7) не перешкоджати виконанню робіт Оператором, пов'язаних з обстеженням абонентського вводу та кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за Заявкою Абонента та забезпечити доступ технічних службам Оператора до устаткування для його налагодження чи усунення пошкоджень;
9) не втручатися в роботу телекомунікаційної мережі;
10) у випадку відмови від послуг Оператора повернути протягом 2 (двох) робочих днів встановлене на абонентській точці устаткування, що належить Оператору та було надане Абоненту в користування;
11) запобігати розголошенню комерційної таємниці (технічні характеристики Мережі, зміст Заяви, включаючи додатки, та інша інформація, отримана в ході роботи з ним), за винятком інформації, що оприлюднена на офіційному веб-сайті Оператора та яка за законодавством України не вважається комерційною таємницею;
12) надати Оператору діючий е-mail для своєчасного отримання повідомлень про скорочення або припинення надання Послуг;
13) у письмовому вигляді у місячний строк інформувати Оператора про зміну особистих даних (П.І.Б., місця реєстрації, паспортних даних, ІПН, номеру телефону, е-mail та ін.);
14) самостійно слідкувати за своєчасністю внесення Абонентної плати;
15) своєчасно інформувати Оператора про недоліки у роботі Мережі, які впливають на якість Послуг та торкаються інтересів Абонента;
16) виконувати інші обов'язки відповідно до умов Договору та законодавства України;
17) надавати Оператору безумовну згоду на обробку його персональних даних відповідно до статутної мети діяльності Оператора — задоволення потреб споживачів в телекомунікаційних послугах.
 
6.1. Оператор має право:
1) самостійно, виходячи з ринкового попиту, встановлювати розмір абонентної плати на телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України;
2) не підключати до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання у разі відсутності підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;
3) на скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг Абонентам, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі телекомунікацій;
4) призупинити надання послуг на час профілактичного обслуговування Мережі, попередньо повідомивши Абонента про їхнє проведення. Загальний час профілактичного обслуговування Мережі не повинен перевищувати 24 (двадцять чотири) години за місяць;
5) призупинити надання послуг згідно Договору без попередження у разі відсутності своєчасної оплати Абонентом. Надання послуг відновлюється після внесення Абонентом оплати за Послуги;
6) тимчасово, до виправлення ситуації, відключити Абонента від Мережі при виявленні обставин, описаних п. 7.6. Договору;
7) у деяких випадках, для виконання умов Договору, встановити за узгодженням з Абонентом своє устаткування за місцем надання послуг;
8) у разі потреби, без попередження змінити ІР-адресу Абонента;
9) проводити акції, умови яких публікуються на офіційному сайті Оператора;
10) надавати Абонентам особливі умови по сплаті Послуг в залежності від Місця та технічних умов надання послуг;
11) на інші права, передбачені законодавством України.
6.2. Оператор зобов'язаний:
1) забезпечувати належну якість телекомунікаційних послуг відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій;
2) вживати заходів до усунення причин зниження якості телекомунікаційних послуг;
3) при необхідності направляти своїх працівників за викликом Абонента та за рахунок Оператора, для усунення пошкоджень в роботі Мережі, що призвели до припинення надання Послуг, якщо такі виникли не з вини Абонента;
4) забезпечувати усунення пошкоджень, які виникли з вини Абонента, в узгоджений з ним термін за умови повної оплати вартості ремонтних робіт;
5) направляти працівників на виконання будь-яких Послуг (платних чи безоплатних) лише при наявності у працівників посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов'язанням пред'являти посвідчення Абоненту;
6) надавати Абонентам вичерпну інформацію щодо телекомунікаційних послуг та консультаційну підтримку щодо отримання замовлених телекомунікаційних послуг;
7) інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключити до Мережі (на запит Абонента);
8) забезпечувати правильність застосування тарифів;
9) оприлюднювати зміни вартості телекомунікаційних послуг, що встановлюються самим Оператором, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх введення;
10) попереджувати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення Абонентського вводу, у тому числі у разі несплати заборгованості, письмово, за допомогою електронної пошти чи по телефону;
11) присвоїти номер Заяві на приєднання до Договору, яка подається Абонентом та надати копію даної Заяви Абоненту;
12) забезпечувати замовлену Абонентом пропускну здатність Мережі, згідно умовам тарифного плану, обраного Абонентом;
13) мати книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу;
14) розглядати скарги та заяви Абонентів у терміни, передбачені чинним законодавством, та інформувати їх про результати розгляду;
15) запобігати розголошенню комерційної таємниці (технічні характеристики Мережі, зміст Заяви Абонента та інша інформація, отримана в ході роботи з ним), за винятком інформації, що оприлюднена на офіційному веб-сайті Оператора та яка за законодавством України не вважається комерційною таємницею;
16) інформувати Абонента, шляхом офіційного оприлюднення на веб-сайті Оператора інформації про зміну юридичної чи фактичної адреси та банківських реквізитів Оператора;
17) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.
 
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо воно з'явилося внаслідок обставин нездоланної сили (стихійного лиха, землетрусу, війни, зміни законодавства тощо), що знаходяться поза контролем Сторін, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. Терміни виконання зобов'язань Сторонами за даним Договором переносяться відповідно до часу, протягом якого діяли зазначені обставини.
7.2. Сторони несуть взаємну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, а в частині, що не врегульована цим Договором – відповідно до норм діючого законодавства України.
7.3. Оператор не контролює і не несе відповідальності за зміст, характер, вірогідність чи призначення інформації, прийнятої чи переданої Абонентом чи третьою особою через Інтернет з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів в Інтернет. Оператор не надає ніяких гарантій, що стосуються будь-яких товарів чи послуг, що замовлялися чи отримувались з використанням послуг, передбачених Договором.
7.4. Оператор не відповідає за якість функціонування окремих сегментів мережі Інтернет, що не входять до складу Мережі. Зазначена у тарифному плані, обраному Абонентом, інформаційна швидкість доступу в мережу Інтернет через Мережу гарантується тільки на ділянці від вузла з'єднання Мережі з магістральними каналами Інтернет до абонентської точки (це пов'язано з розходженнями в інформаційних швидкостях, з якими Інтернет-провайдери, що знаходяться поза контролем Оператора, забезпечують доступ до Інтернет-ресурсів). При виникненні претензій з боку Абонента, оформлених у письмовому виді і переданих Оператору по факсу або особисто протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту їхнього виникнення, Оператором проводяться відповідні виміри і, при необхідності, коригувальні роботи чи надаються докази нормального функціонування Мережі.
7.5. Оператор не несе відповідальності за погіршення якості послуг, що відбулося внаслідок збою програмного забезпечення Абонента і/або устаткування Абонента, якщо останнє не знаходиться під прямим керуванням Оператора. У цьому випадку перерви в одержанні послуги не є перервою в її наданні і підлягає оплаті Абонентом.
7.6. Абонент несе повну матеріальну відповідальність: за втручання в роботу технічних засобів зв'язку і збереження інформації в Мережі чи мережі Інтернет, що безпосередньо чи побічно вплинуло на якість надання послуг іншим користувачам мережі Інтернет; за нанесений збиток майновим чи немайновим правам юридичних чи фізичних осіб, незалежно від того, чи такі дії зроблені Абонентом або третіми особами з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів у мережі Інтернет та послуг, які надавалися за даним Договором; за збереженість устаткування, що належить Оператору і встановленого Оператором за Місцем надання Послуг Абоненту відповідно до п. 6.1.6 Договору. Оператор не несе відповідальності за пошкодження встановлених Абонентом приладів внаслідок впливу високої напруги, відсутності захисного заземлення, впливу зовнішніх факторів (води, бруду тощо), встановлення приладів у забруднених приміщеннях, експлуатації при високій температурі, а також внаслідок впливу природних явищ (блискавки тощо).
7.7. Абонент, за несвоєчасне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сплачує Оператору пеню в розмірі 0,06% від суми заборгованості за кожний день прострочки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період стягнення пені.
7.8. Оператор несе майнову відповідальність за невиконання зобов'язань за цим Договором відповідно до ст. 40 Закону України "Про телекомунікації".
7.9 Оператор забезпечує відповідний захист персональних даних Абонента та їх нерозповсюдження згідно з вимогами чинного законодавства України.
 
8.1. Оператор проводить прийом Абонентів з питань надання телекомунікаційних послуг.
8.2. Абонент має право подавати Оператору заяви, скарги (далі - Заяви) з питань надання та отримання телекомунікаційних послуг.
8.3. Заява Абонента може бути подана в усній формі (Заявка Абонента) до технічної служби Оператора або в Абонентський відділ Оператора.
8.4. У разі неможливості негайного вирішення порушених Абонентом питань Заява викладається у письмовій формі.
8.5. Заяви Абонентів розглядаються Оператором у порядку, передбаченому законодавством.
8.6. Оператор приймає рішення за Заявою Абонента у строки, передбачені законодавством.
8.7. За результатами розгляду письмової Заяви Абонентові надається письмова відповідь за підписом уповноваженої особи Оператора.
8.8. Усі суперечки і розбіжності, що виникають за Договором, по можливості вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
8.9. У випадку неможливості досягнення згоди між Сторонами, суперечка вирішується в судовому порядку.
 
9.1. Цей Договір є підставою для появи публічно-правових взаємовідносин Оператора з усіма без винятку Абонентами, які підпадають під цю категорію (згідно з умовами цього Договору).
9.2. Цей Договір набуває чинності з 02.08.2012 року для усіх Абонентів, які перебувають на цю дату в договірних стосунках із Оператором з надання послуг доступу до мережі Інтернет.
9.3. Після набрання чинності цього Договору усі інші договори, що були укладені між Абонентом та Оператором щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет, втрачають чинність.
9.4. Для Споживачів, які замовлять отримання телекомунікаційних послуг Оператора після 02.08.2012 року, Договір набуває чинності з дати подачі письмової Заяви про приєднання доданого Договору.
9.5. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до кінця поточного року. Якщо жодна сторона до кінця поточного року не оповістила іншу про бажання розірвати або переглянути Договір, то він вважається продовженим на наступний календарний рік. В ході виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Оператора зміни, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації):
- на офіційному веб-сайті Оператора: uline.com.ua (постійно доступний для ознайомлення);
- у куточках споживачів Абонентських відділів Оператора (постійно доступний для ознайомлення);
9.6. Згідно ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України оплата Абонентом телекомунікаційних послуг Оператора є прийняттям Абонентом публічної пропозиції Оператора про укладення/зміну цього Договору.
9.7. Додатком до цього Договору є Специфікації телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором, із зазначенням їх вартості, який є невід’ємною частиною Договору.
9.8. Оператор має право достроково припинити надання послуг Абоненту за Договором, повідомивши про це останнього за 30 (тридцять) календарних днів письмово, за допомогою електронної пошти чи по телефону.
9.9. Абонент має право достроково відмовитись від отримання Послуг, повідомивши про це за 30 (тридцять) календарних днів Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення адресату чи передачею письмової заяви уповноваженому представнику Оператора і дотримуючись своїх зобов'язань за Договором до моменту фактичного припинення надання Послуг.
9.10. Договір автоматично припиняє свою дію для кожного окремого Абонента у випадку, якщо даний Абонент протягом трьох календарних місяців не користувався послугами зв'язку. Відновлення надання послуг даному Абоненту можливе лише після повторної подачі Заяви на приєднання до публічного договору.
9.11. Договір автоматично припиняє свою дію у випадку анулювання ліцензії, визнання її недійсною, у випадку закінчення терміну дії ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій чи користування радіочастотним ресурсом.
 
Національна комісія з питань регулювання зв'язку:
03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3
тел./факс: 044-278-97-93
www.nkrz.gov.ua
 
52313, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Українка, вул. Мира, б. № 39     ПП №. 2 205 000 0000 001589    від   6.04.2012
Поточний банківський рахунок:  
UA 63 305299 00000 26000050227416   ПАО КБ «Приватбанк» м. Кам'янське
МФО:305299
ІПН:3037401891
тел.: (098)253-67-02, (098)253-67-03.
Офіційний веб-сайт: uline.com.ua
Е-mail: support@uline.com.ua
Поштова адреса: 52313, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Українка, вул. Мира, б. № 39     
 
Адреса абонентських відділів:
м. Кам'янське, вул. Залізняка, 17. Тел.: (067)511-60-09, (093)974-46-06.